Witaj, Gościu O nas | Kontakt | Mapa
Wortal Forum PHPEdia.pl Planeta Kubek IRC Przetestuj się!
Kategorie

Kategorie

Kategoria wyżej
O autorze

O autorze

Artur (UDAT) Kotyrba
Reklama

Reklama

Podobne Artykuły

Poniżej znajduje się lista podobnych artykułów:
Brak powiązanych artykułów

Co nowego w PHP6 - część 1

Mimo, że do premiery pozostało jeszcze wiele czasu, warto już teraz zapoznać się ze zmianami jakie wprowadzi PHP6. Większość z nich znajdziemy także w PHP5.3 (planowana data wydania: trzeci kwartał 2008).

Wszystkie przedstawione w artykule przykłady zostały przetestowane na PHP6 skompilowanym ze źródeł z CVS.

Wsparcie dla Unicode

Wsparcie dla Unicode w PHP6 jest jedną z nowości, które na pewno nie pojawią się w PHP5.3.

Kompatybilność wsteczna

Głównym założeniem wsparcia Unicode jest pełna kompatybilność wsteczna. Wszystkie istniejące typy danych i funkcje działają identycznie jak we wcześniejszych wersjach, aczkolwiek możliwe jest obniżenie wydajności niektórych operacji spowodowane zmianami w ich implementacji.

Fallback Encoding

Fallback Encoding jest dyrektywą konfigurującą domyślne wartości dla wszystkich opcji konfiguracyjnych z rodziny unicode.*_encoding.

unicode.fallback_encoding  = "iso-8859-2"

Domyślna wartość dla tej opcji konfiguracyjnej to "UTF-8".

Runtime Encoding

Runtime Encoding kontroluje kodowanie używane wewnętrznie przez interpreter do konwersji łańcuchów binarnych (typ danych binary).

unicode.runtime_encoding  = "iso-8859-2"

Ta opcja konfiguracyjna nie wpływa na operacje wejścia/wyjścia (takie jak: wypisywanie na wyjście czy czytanie z systemu plików).

PHP umożliwia także jawne rzutowanie łańcuchów tekstowych:

 • (binary) - rzutuje na łańcuch binarny
 • (unicode) - rzutuje na łańcuch tekstowy z obsługą Unicode
 • (string) - działa tak jak (unicode).

Na przykład, jeśli unicode.runtime_encoding='iso-8859-2' a $uni jest łańcuch tekstowy z obsługą Unicode, wtedy

$str =  (binary)$uni;

stworzy łańcuch binarny $str w kodowaniu ISO-8859-2

Niejawne rzutowanie zachodzi także m.in. podczas konkatencji czy porównania. Jeśli próbujemy połączyć łańcuch binarny ($str) z literałem Unicode, PHP konwertuje $str na Unicode używając kodowania podanego jako unicode.runtime_encoding, a następnie je łączy.

Output Encoding

Podczas wypisywania danych na standardowe wyjście PHP automatycznie dokonuje konwersji łańcuchów tekstowych z obsługą Unicode na kodowanie podane w dyrektywie:

unicode.output_encoding  = "utf-8"

Filesystem Encoding

Ta dyrektywa kontroluje kodowanie używane w nazwach plików i katalogów.

unicode.filename_encoding  = "utf-8"

Wszystkie funkcje operujące na systemie plików (takie jak opendir) dokonują niejawnej konwersji otrzymanych oraz zwracanych nazw plików i katalogów, dlatego ważne jest ustawienie wartości dyrektywy na kodowanie używane przez system plików.

Typy danych dla łańcuchów znaków

Jak wspomniałem wcześniej istnieją dwa typy danych obsługujące łańcuchy znaków: binary i unicode string.

Typ unicode

Ten typ danych przechowuje tekst używając kodowania UTF-16. Jest on domyślnym typem dla łańcuchów tekstowych.

Typ binary

Łańcuchy binarne służą przede wszystkim:

 • zachowaniu kompatybliności wstecznej
 • przechowywaniu danych binarnych

Wypisywanie danych binarnych na standardowe wejście nie powoduje automatycznej konwersji kodowania, tak jak ma to miejsce w przypadku typu unicode.

Przestrzenie nazw

Głównym założeniem obecnej implementacji przestrzeni nazw w PHP jest rozwiązanie problemu bardzo długich nazw klas.

Deklarowanie przestrzeni nazw

Przestrzeń nazw deklarujemy w następujący sposób:

<?php
namespace Zend::DB;
class Connection {
}
function connect() {
}
?>

Do deklaracji przestrzeni nazw używamy słowa kluczowego namespace po którym następuje identyfikator przestrzeni nazw, którego kolejne człony mogą być oddzielone :: (podwójnym dwukropkiem). Umieszczenie deklaracji na samym początku pliku (jedynie po dyrektywie declare lub komentarzu) spowoduje, że wszystkie identyfikatory klas i funkcji zdefiniowanych wewnątrz przestrzeni nazw będą automatycznie poprzedzane prefiksem przestrzeni nazw.

Możliwe jest także zadeklarowanie kilku przestrzeni nazw w pliku:

<?php
namespace FirstNamespace;class Foo{}
echo __NAMESPACE__.PHP_EOL;namespace SecondNamespace;
echo __NAMESPACE__.PHP_EOL;class Foo{}
?>

Importowanie

Przestrzenie nazw oraz klasy mogą zostać zaimportowane:

<?php
require 'Zend/Db/Connection.php';
use Zend::DB;
use Zend::DB::Connection as DbConnection;$x = new Zend::DB::Connection();
$y = new DB::connection();
$z = new DbConnection();
DB::connect();
?>

Użyte w powyższym przykładzie, słowo kluczowe use tworzy jedynie alias nazwy (klasy lub przestrzeni nazw). Prostsza forma:

use  A::B::C::D;

jest równoznaczna z

use  A::B::C::D as D;

Tworzenie aliasów możliwe jest w każdym miejscu pliku (poza ciałami klas i funkcji) - działa od miejsca deklaracji do końca pliku, w którym się znajduje. Dla zachowania czytelności kodu zaleca się umieszczanie dyrektyw use na początku pliku. Możliwe jest także importowanie wielu symboli przy pomocy pojedyńczej dyrektywy use:

use A::B  as B, D as E;

Domyślna przestrzeń nazw

Nazwy klas i funkcji poprzedzone podwójnym dwukropkiem traktowane są jako bezpośrednie odwołania do klas i funkcji zdefiniowanej w domyślnej przestrzeni nazw, w której znajdują się obecnie wszystkie funkcje i klasy wbudowane oraz nieprzypisane do konkretnej przestrzeni nazw.

<?php
namespace A::B::C;
$con = ::mysql_connect(...);
?>

__autoload

Autoloader jest wywoływany, gdy poszukiwanej klasy nie ma w obecnej oraz domyślnej przestrzeni nazw, a jako parametr otrzymuje pełną kwalfikowaną nazwę klasy.

Funkcja __autoload zadeklarowana wewnątrz przestrzeni nazw nie będzie automatycznie wywoływana, należy ją zarejestrować za pomocą spl_autoload_register.

Stałe

Stałe __CLASS__ i __FUNCTION__ zwracają pełne nazwy kwalfikowane (wraz z informacją o przestrzeni nazw). Natomiast stała __NAMESPACE__ zwraca przestrzeń nazw, w której została umieszczona.

Funkcje

get_class() - zwraca pełną nazwę kwalfikowaną klasy

Late Static Binding

LSB jest rozwiązaniem następującego problemu:

<?php
class A {
  public static function who() {
     echo __CLASS__;
  }
   public static function test() {
     self::who();
   }
}
class B extends A {
   public static function who() {
     echo __CLASS__;
   }
}
?>

Statyczne referencje do klasy ( czyli self:: i __CLASS__) zawsze zwracają odwołania do klasy, w której zostały zadeklarowane.

LSB wprowadza możliwość uzyskania referencji do klasy, która została wywołana (poprzez konstrukcję static::):

<?php
class A {
   public static function who() {
     echo __CLASS__;
   }
   public static function test() {
     static::who();
   }
}
class B extends A {
   public static function who() {
     echo __CLASS__;
   }
}
B::test();
?>

Powyższy kod można zastąpić krótszym, działającym identycznie, korzystając z funkcji get_called_class zwracającej nazwę ostatnio wywoływanej klasy:

<?php
class A {
  public static function test() {
     echo get_called_class();
   }
}
class B extends A {
}
B::test();
?>

Do PHP zostały dodane także odpowiedniki funkcji call_user_func i call_user_func_array wykorzystujące LSB: forward_static_call i forward_static_call_array.

Implementacja Singletona

Wykorzystajmy teraz LSB do stworzenia klasy bazowej dla Singletonów:

<?php
class Singleton {
   static $instances = array();
   public static function factory() {
     $class = get_called_class();
     if ( !isset( self::$instances[  $class ] ) ) {
        self::$instances[ $class ] = new static();
     }
     return self::$instances[ $class ];
   }
}
class foo extends Singleton{}
class bar extends Singleton{}
$foo1 = foo::factory();
$foo2 = foo::factory();
var_dump($foo1);
var_dump($foo2);
var_dump($foo1===$foo2);
?>

Metoda factory() przedstawiona na powyższym listingu pobiera najpierw nazwę wywołanej klasy, a następnie działa analogicznie do standardowej implementacji Singletona.

Przesłanianie metod

Dopiero w PHP6 metoda przesłaniająca w klasie potomnej może zyskać nowy parametr z wartością domyślną na końcu listy argumentów, albo jeden z jej argumentów może zyskać wartość domyślną.

<?php
abstract class Base {
   abstract function someMethod($param);
   abstract function anotherMethod($param);
   }
class Ext extends Base {
   function someMethod($param='default') {
     echo $param, "\n";
   }
   function anotherMethod($param='default', $newParam =  'default') {
     echo $param, "\n";
   }
}
$a = new Ext();
$a->someMethod("foo");
$a->someMethod();
?>

Składnia NOWDOC

Składnia NOWDOC jest kolejnym sposobem na zapisanie łańcucha znaków, zachowującym się jak tekst w cudzysłowach pojedynczych.

Przykład użycia

<?php
$fooledYou = '';
print <<<'ENDOFNOWDOC'
{$fooledYou}ENDOFNOWDOC{$fooledYou}
ENDOFNOWDOC{$fooledYou}
{$fooledYou}ENDOFNOWDOC
ENDOFNOWDOC;
?>

Wynik działania skryptu.

{$fooledYou}ENDOFNOWDOC{$fooledYou}
ENDOFNOWDOC{$fooledYou}
{$fooledYou}ENDOFNOWDOC

Operator goto

Instrukcja goto pozwala na bezwarunkowe przekazanie sterowania do tzw. etykiety. Etykietę deklarujemy podając jej nazwę, a następnie dwukropek, np. etykieta: . Instrukcja goto pozwala na skok jedynie pod warunkiem, że przekazanie sterowania nie nastąpi do wnętrza bardziej zagnieżdżonego bloku kodu, np.:

Niepoprawne wykorzystanie operatora goto

<?php
goto L1;
while (0) {
   L1: echo "bug\n";
}
?>

Poprawne wykorzystanie operatora goto

<?php
$n = 1;
L1:
if ($n > 3) goto L2;
echo "$n: ok\n";
$n++;
goto L1;
L2:
?>

Dynamiczne odwołania do składowych statycznych

Dodano wsparcie dla przekazywania nazwy klasy w postaci zmiennej przy odwołaniu do składowej statycznej.

<?php
class foo {
   public static function myFunc() {
     echo "myFunc";
   }
}
$foo = 'foo';
$foo::myFunc();
?>

Powyższy przykład wyświetli myFunc.

Metoda magiczna __callStatic()

Wprowadzono konstrukcję analogiczną do __call działającą dla metod statycznych.

Przykład użycia __callStatic()

<?php
class Test {
   static function __callStatic($fname, $args) {
     echo $fname,'() called with  ',count($args)," arguments\n";
   }
}
call_user_func("Test::Two", 'A', 'B');
call_user_func(array("Test", "Three"), NULL, 0, false);
Test::Four(5, 6, 7, 8);
?>

Operator ?:

Operator ?: pozwala w bardzo prosty sposób przypisywać wartości domyślne dla niezainicjalizowanych zmiennych. Poniższe przykłady działają identycznie

<?php
$a = $b?:$c;
if ( $b ) {
   $a = $b;
} else {
   $a = $c;
}
?>

Należy pamiętać, że oba powyższe przykłady generują ostrzeżenie E_NOTICE, co znacznie zmniejsza atrakcyjność przedstawionego rozwiązania.

break i continue

Opcjonalny argument break i continue może być jedynie stałą.

Poprawne zastosowanie break

<?php
while(true){
   while(true){
     break 2;
   }
}
?>

Niepoprawne zastosowanie break

<?php
$a=2;
while(true){
   while(true){
     break $a;
   }
}
?>

Powyższy kod wygeneruje błąd E_FATAL_ERROR.

Zmiana działania instanceof, catch, is_a, is_subclass_of

instanceof, catch, is_a, is_subclass_of nie wywołują automatycznie funkcji __autoload.

Struktury danych

Rozszerzenie SPL wzbogaciło się o kilka nowych klas implementujących struktury danych:

 • SplDoublyLinkedList - implementująca listę dwukierunkową
<?php
$dll = new SplDoublyLinkedList();
$dll->push(2);
$dll->push(3);
$dll->push(4);
$dll->setIteratorMode(SplDoublyLinkedList::IT_MODE_LIFO);
foreach ($dll as $k => $v) {
   echo "$k=>$v\n";
}
$dll->setIteratorMode(SplDoublyLinkedList::IT_MODE_FIFO);
foreach ($dll as $k => $v) {
   echo "$k=>$v\n";
}
$dll->setIteratorMode(SplDoublyLinkedList::IT_MODE_FIFO |  SplDoublyLinkedList::IT_MODE_DELETE);
var_dump($dll->count());
foreach ($dll as $k => $v) {
   echo "$k=>$v\n";
}
var_dump($dll->count());
?>

Wynik działania skryptu:

2=>4
1=>3
0=>2
0=>2
1=>3
2=>4
int(3)
0=>2
1=>3
2=>4
int(0)
 • SplQueue - podklasa SplDoublyLinkedList implementująca kolejkę FIFO
 • SplStack - podklasa SplDoublyLinkedList implementująca kolejkę LIFO
 • SplHeap - standardowa implementacja stogu
 • SplMinHeap - kopiec uporządkowany rosnąco (minimalna wartość w korzeniu). Klasa rozszerza SplHeap
<?php
$input = range(1,5);
shuffle($input);
$h = new SplMinHeap();
foreach($input as $i) {
   $h->insert($i);
}
foreach ($h as $k => $o) {
   echo "$o\n";
}
?>

Powyższy kod wypisze:

1
2
3
4
5
 • SplMinHeap - stóg uporządkowany malejąco (maksymalna wartość w korzeniu). Klasa rozszerza SplHeap.
<?php
$input = range(1,5);
shuffle($input);
$h = new SplMaxHeap();
foreach($input as $i) {
   $h->insert($i);
}
foreach ($h as $k => $o) {
   echo "$o\n";
}
?>
 • Powyższy kod wypisze:
5
4
3
2
1
 • SplPriorityQueue - implementuje kolejkę priorytetową.
 • SplFastArray - szybsza (jak sama nazwa wskazuje) implementacja tablicy o stałej wielkości i indeksowanej jedynie liczbami. Etienne Kneuss na swoim blogu twierdzi, że SplFastArray jest szybsza od zwykłych tablic o 10-30%. Dla bardzo dużych tablic można zauważyć znaczne zmniejszenie ilości potrzebnej pamięci od około 4 (dla tablicy o wielkości powyżej 50 000 elementów) do ponad 15 razy (dla 10 000 000 elementów).
<?php
$size = 100;
$array = new SplFastArray($size);
for ( $i=0; $i<$size; ++$i){
   $array[$i] = $i;
}
$array -> setSize(1000);
?>
 • GlobIterator - iterator nawigujący po systemie plików za pomocą wzorca (analogicznie do funkcji glob()), rozszerza FilesystemIterator i implementuje interfejsy Iterator, Traversable, Countable
<?
var_dump(iterator_to_array(new GlobIterator('*.php')));
?>
array(4) {
   ["/GlobIterator.php"]=>
      object(SplFileInfo) (2) {
        [u"pathName":u"SplFileInfo":private]=> string(0) ""
        [u"fileName":u"SplFileInfo":private]=> string(17) "/GlobIterator.php"
      }
   ["/LSB.php"]=>
      object(SplFileInfo) (2) {
        [u"pathName":u"SplFileInfo":private]=> string(0) ""
        [u"fileName":u"SplFileInfo":private]=> string(8) "/LSB.php"
      }
   ["/SplMaxHeap.php"]=>
      object(SplFileInfo) (2) {
        [u"pathName":u"SplFileInfo":private]=> string(0) ""
        [u"fileName":u"SplFileInfo":private]=> string(15) "/SplMaxHeap.php"
      }
   ["/SplMinHeap.php"]=>
      object(SplFileInfo) (2) {
        [u"pathName":u"SplFileInfo":private]=> string(0) ""
        [u"fileName":u"SplFileInfo":private]=> string(15) "/SplMinHeap.php"
   }
 }

Nowe funkcje

 • class_alias( $className, $aliasName ) - tworzy alias dla klasy (oba parametry powinny być pełnymi kwalfikowanymi nazwami, przy czym nie muszą znajdować się w jednej przestrzeni nazw).
<?php
namespace foo;
class MyClass { }
class_alias('foo::MyClass', 'MyAlias');
use ::MyAlias as stdClass;
var_dump(new foo::MyClass);
var_dump(new stdClass);
var_dump(new ::MyAlias);
?>
 • Powyższy kod wypisze:
object(foo::MyClass)1  (0) {
}
object(foo::MyClass)1 (0) {
}
object(foo::MyClass)1 (0) {
}
 • getopt - od tej pory funkcja ta działa identycznie na każdym systemie operacyjnym; dodano także obsługę elementów opcjonalnych
 • get_extension_funcs($extensionName) - zwraca wszystkie funkcje zdefiniowane przez rozszerzenie:
<?php
print_r(get_extension_funcs("spl"));
?>
Array (
   [0] => spl_classes
   [1] => spl_autoload
   [2] => spl_autoload_extensions
   [3] => spl_autoload_register
   [4] => spl_autoload_unregister
   [5] => spl_autoload_functions
   [6] => spl_autoload_call
   [7] => class_parents
   [8] => class_implements
   [9] => spl_object_hash
   [10] => iterator_to_array
   [11] => iterator_count
   [12] => iterator_apply
)
 • gmp_testbit($resource, $bitIndex) - sprawdza czy dany bit jest ustawiony.
<?php
$n = gmp_init("1000000");
var_dump(gmp_testbit($n, 1));
gmp_setbit($n, 1);
var_dump(gmp_testbit($n, 1));
?>
bool(false)
bool(true)
 • lcfirst( $str) - zwraca łańcuch tekstowy z pierwszą literą zmienioną na małą
 • str_getcsv( $input [, $delimiter [, $enclosure [, $escape ]]] ) - parsuje dane w formacie CSV i zwraca je jako tablicę 1
<?php
$csvData = <<&lt;DATA
value1;"value 2";"value ""3"
DATA;
var_dump(str_getcsv($csvData, ';', '"', '"'));
?>
array(3) {
   [0]=> unicode(6) "value1"
   [1]=> unicode(7) "value 2"
   [2]=> unicode(8) "value "3"
}

Nowe stałe

W PHP6 znajdzie się też szereg przydatnych stałych takich jak:

 • __DIR__ - równoważne dirname( __FILE__)
 • PHP_MAJOR_VERSION
 • PHP_MINOR_VERSION
 • PHP_RELEASE_VERSION
 • PHP_VERSION_ID - ostatnia część pełnej wersji PHP, dla 5.2.5-p20080206-pl3-gentoo to -p20080206-pl3-gentoo
 • PHP_EXTRA_VERSION - stała z pliku main/main.c identyfikująca wersję (int)
 • PHP_ZTS - 1 jeśli PHP zbudowane jest z Zend Thread Safety, inaczej 0
 • PHP_DEBUG - 1 jeśli PHP zbudowane jest z opcją ?enable-debug, inaczej 0

PHP.ini

Jani Taskinen poprawił obsługę plików INI w PHP:

 • dodane zostało wsparcie dla PHP.ini działających jak pliki .htaccess dla CGI/FastCGI
;Name for  user-defined php.ini (.htaccess) files. Default is ".user.ini"
user_ini.filename = ".user.ini"
;To disable this feature set this option to empty value
;user_ini.filename = ""
;TTL for user-defined php.ini files (time-to-live) in seconds.
;Default is 300 seconds (5 minutes)
user_ini.cache_ttl = 300
 • obsługa specjalnej sekcji [PATH=/var/www/www.example.com] dla konkretnego katalogu - skrypt znajdujący się w nim nie może zmodyfikować znajdujących się w tej sekcji ustawień.
 • kompletna obsługa zmiennych oraz tablic indeksowanych alfanumerycznie i zmiennymi
[variable]
   var = 42
   var2 = ${var}
[arrays]
   foo[bar] = 1
   foo[${val}] = "variable"
 • poprawiona obsługa błędów

ReflectionProperty::setAccessible

Od PHP5.3 możliwe jest pobieranie wartości właściwości prywatnych i chronionych poprzez Reflection API, wystarczy wywołać metodę ReflectionProperty::setAccessible(true).

<?php
class Foo {
   private $property;
   public function __construct($property){
     $this->property = $property;
   }
}
$property = new ReflectionProperty('Foo', 'property');
$property -> setAccessible(true);
echo $property -> getValue( new Foo(42) );
?>

Phar

Rozszerzenie to pozwala na dystrybucję aplikacji w postaci pojedyńczego pliku Phar (podobnego do pliku JAR w Javie). Możemy wyróżnić dwa typy plików Phar:

 • wykonywalne ( executable) - reprezentowane przez klasę Phar, które mogą być uruchamiane bezpośrednio przez interpreter/serwer WWW. Ich modyfikacja możliwa jest dopiero po ustawieniu dyrektywy phar.readonly=1 w pliku PHP.ini.
 • niewykonywalne ( non-executable) - reprezentowane przez klasę PharData, używane do przechowywania plików.

Załóżmy, że mamy prostą aplikację składającą się z jednego pliku index.php:

<?php
echo 'Hello Phar!';
?>

Aby stworzyć z niej wykonywalne archiwum Phar należy wykonać następujący skrypt:

<?php
$phar = new Phar('hello.phar');
$phar->setDefaultStub('index.php');
$phar->addFile('index.php');
?>

Pierwszy argument metody setDefaultStub jest ścieżką do pliku, który ma zostać wykonany po uruchomieniu pliku Phar (nawet w przypadku braku zainstalowanego rozszenia) przy pomocy komendy

php  hello.phar

Wsparcie dla profilowania XSLT

<?php
$xml = <<<EOB
<allusers>
<user>
<uid>bob</uid>
</user>
<user>
<uid>joe</uid>
</user>
</allusers>
EOB;
$xsl = <<<EOB
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheetversion="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns: php=? http://php.net/xsl ?>
<xsl:output method="html" encoding="utf-8" indent="yes" />
<xsl:template match="allusers" ?>
<html><body>
<h2>Users</h2>
<table>
<xsl:for-each select="user" ?>
<tr><td>
<xsl:value-of select="php:function( "ucfirst", string( uid ) ) "/>
</td></tr>
</xsl:for-each>
</table>
</body></html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
EOB;$xmldoc = DOMDocument::loadXML( $xml ) ;$xsldoc = DOMDocument::loadXML( $xsl );
$proc = new XSLTProcessor;
$proc->registerPHPFunctions( ) ;
$proc->importStyleSheet( $xsldoc ) ;
$proc->setProfiling( "/tmp/xslt.profile" );
echo $proc->transformToXML( $xmldoc ) ;
?>

Rezultaty profilowania wygladaja nastepujaco:

mysqlnd

mysqlnd (MySQL Native Driver for PHP) jest biblioteką zastępującą libmysql. Zalety mysqlnd w stosunku do libmysql:

 • Ścisła integracja z ZendEngine
 • Szybsze działanie
 • Niższe zużycie pamięci (wyniki zapytań nie są dwukrotnie składowane - najpierw w libmysql, potem w PHP)
 • Łatwiejsza kompilacja
 • Użycie PHP Stream API
 • PersistentConnections (niedostępne dotąd z mysqli)

Dotychczas brakuje wsparcia dla PDO_MySQL.

Ulepszone rozszerzenie mhash

Dodano funkcje:

 • int mhash_keygen_count
 • string mhash_get_keygen_name(int $keygen)
 • bool mhash_keygen_uses_hash(int $keygen)
 • bool mhash_keygen_uses_salt(int $keygen)
 • int mhash_get_keygen_salt_size(int $keygen)
 • binary mhash_keygen(int $type, int $hash1, int $hash2, binary $password[, binary $salt[, int $max_key_size = 128[, int $bytes_count = 0]])

Dodano stałe:

 • MHASH_KEYGEN_ASIS
 • MHASH_KEYGEN_HEX
 • MHASH_KEYGEN_MCRYPT
 • MHASH_KEYGEN_PKDES
 • MHASH_KEYGEN_S2K_ISALTED
 • MHASH_KEYGEN_S2K_SALTED
 • MHASH_KEYGEN_S2K_SIMPLE

Ulepszony GarbageCollector

W PHP6 znajdzie się ulepszony GarbageCollector usuwający referencje cykliczne, pozwalający (w niektórych przypadkach) znacznie zredukować zapotrzebowanie na pamięć przy niewielkim spadku wydajności. GarbageCollector można włączyć poprzez ustawienie opcji (domyślnie włączona):

zend.enable_gc=true

Nowy mechanizm GC jest ekstremalnie skuteczny w sytaucji przedstawionej na poniższym listingu:

<?php
class A {
   function __construct () {
     $this->b = new B($this);
   }
}
class B {
   function __construct ($parent = NULL) {
     $this->parent = $parent;
   }
}
while (true){
   $a = new A();
}
?>

Dodano także kilka funkcji sterujących GC:

 • long gc_collect_cycles() - wymusza rozpoczęcie procesu usuwania referencji cyklicznych, zwraca ilość usuniętych struktur.
 • bool gc_enabled() - zwraca true, jeśli nowy GC jest włączony
 • void gc_enable() - włącza nowy GC
 • void gc_disable() - wyłącza nowy GC

Poprawa wydajności

 • md5 jest obecnie około 15% szybsze
 • poprawiono obsługę stosu wewnątrz PHP
 • przyspieszono obsługę błędów
 • zmniejszono rozmiar i czas uruchomienia pliku wykonywalnego przy kompilacji gcc4

Stałe E_ALL i E_STRICT

Przy poziomie raportowania E_ALL będą wyświetlane także błędy E_STRICT.

Emulacja zachowania z PHP5

Można filtrować błędy E_STRICT używając poniższego kodu:

<?php
error_reporting(error_reporting() & ~E_STRICT);
?>

Zmiany łamiące kompatybilność wsteczną

safe_mode

safe_mode został usunięty. Ustawienie dyrektywy safe_mode w php.ini powoduje wyemitowanie błędu E_WARNING.

Nie ma możliwości emulacji zachowania z PHP5.

register_long_arrays

register_long_arrays oraz tablice $HTTP_* zostały usunięte. PHP emituje E_WARNING podczas uruchomienia, jeśli wykryje włączone register_long_arrays.

<?php
if (!ini_get('register_long_arrays')) {
   $HTTP_POST_VARS =& $_POST;
   $HTTP_GET_VARS =& $_GET;
   $HTTP_COOKIE_VARS =& $_COOKIE;
   $HTTP_SERVER_VARS =& $_SERVER;
   $HTTP_ENV_VARS =& $_ENV;
   $HTTP_POST_FILES =& $_FILES;
}
?>

magic_quotes

Usunięto dyrektywy:

 • magic_quotes_gpc
 • magic_quotes_runtime
 • magic_quotes_sybase

Ustawienie ich spowoduje wyemitowanie ostrzeżenia E_WARNING.

Usunięte funkcje:

 • set_magic_quotes_runtime

Funkcje:

 • get_magic_quotes_gpc
 • get_magic_quotes_runtime

zwracają zawsze false.

register_globals

Ze względów bezpieczeństwa register_globals zostały usunięte z PHP6.

<?php
ini_get("register_globals");
?>

zawsze zwraca false.

Wraz z usunięciem register_globals straciły rację bytu takie funkcje jak:

 • session_register
 • session_is_registered
 • session_unregister

Emulacja zachowania z PHP5

Poniższe rozwiązanie zostało zaproponowane przez twórców PHP, powinno być jednak traktowane tylko jako stadium przejściowe i pod żadnym pozorem nie może być używane na stałe.

<?php
   $_register_globals_order = strrev(ini_get("variables_order"));
   $_register_globals_order_len = strlen($_register_globals_order);
   for($_register_globals_i=0;  $_register_globals_i<$_register_globals_order_len; $_register_globals_i++)  {
     switch($_register_globals_order{$_register_globals_i}) {
        case "E":
           extract($_ENV, EXTR_REFS|EXTR_SKIP);
          break;
        case "G":
           extract($_GET, EXTR_REFS|EXTR_SKIP);
          break;
        case "P":
           extract($_POST, EXTR_REFS|EXTR_SKIP);
          break;
        case "C":
           extract($_COOKIE, EXTR_REFS|EXTR_SKIP);
          break;
        case "S":
           extract($_SERVER, EXTR_REFS|EXTR_SKIP);
          break;
     }
   }
   unset($_register_globals_order, $_register_globals_order_len,  $_register_globals_i);
   function session_register($mixed) {
     static $started;
     if(!isset($started) || session_id() === "") {
        session_start();
        $started = true;
     }
     $array = func_get_args();
     foreach($array as $mixed) {
        if(is_scalar($mixed)) {
           $_SESSION[$mixed] =& $GLOBALS[$mixed];
        } elseif(is_array($mixed)) {
           foreach($mixed as $name) {
             $ok = session_register($name);
             if(!$ok) {
                return false;
             }
          }
        } else {
          return  false;
        }
     }
     return true;
   }
   function session_is_registered($name) {
     if(is_scalar($name)) {
        return isset($_SESSION[$name]);
     }
     return false;
   }
   function session_unregister($name) {
     if(isset($_SESSION[$name]) && is_scalar($name)) {
        unset($_SESSION[$name]);
        return true;
     }
     return false;
   }
?>

ZE1 compatibility mode

ZE1 compatibility mode (emulacja modelu obiektowego PHP4) został stworzony aby ułatwić migrację aplikacji z PHP4 do PHP5, ale nigdy nie działał w 100% poprawnie. Nie ma możliwości emulacji zachowania z PHP5. Model obiektowy PHP5/PHP6 jest jedynym obowiązującym.

Porzucone wsparcie dla funkcji GD1/Freetype1

Biblioteka GD1 nie jest już rozwijana.

Nie ma możliwości emulacji zachowania z PHP5.

ASP-style tags

Nie można dłużej używać <% zamiast <?php i %> zamiast ?>

Nie ma możliwości emulacji zachowania z PHP5.

Informacje na podobny temat:
Wasze opinie
Wszystkie opinie użytkowników: (3)
Comment.
Poniedziałek 29 Wrzesień 2008 2:42:04 pm - SoulRipper

Szkoda, ze w natloku tych "nowosci" zaginely gdzies funkcje lambda.

Phar
Niedziela 14 Wrzesień 2008 6:22:45 pm - Zyx

Phar dostępny jest już dla PHP 5.2.x, lecz trzeba go sobie samodzielnie zbudować z PECL. Zostanie włączony oficjalnie do PHP od wersji 5.3.0 i myślę, że jest to jedna z ważniejszych nowości, jakie się pojawią, która uprości dystrybucję skryptów oraz bibliotek.

Phar umożliwia zarówno "odpalenie" całej paczki:

require('./archiwum.phar');

odpala się wtedy jedynie wspomniany w tekście stub, który może np. inicjować autoloader, który na żądanie będzie ładować resztę kodu.

Możliwy jest też dostęp do pojedynczych plików, które, co ważniejsze, nie muszą być wcale skryptami PHP:

include('phar://archiwum.phar/plik.php');
$f = fopen('phar://archiwum.phar/plik.txt');

Phar w zasadzie nie wymaga przeróbek pakowanego skryptu - ludziom udało się już zapakować bez większych trudności kilka popularnych bibliotek, a nawet kompletne skrypty, jak np. phpMyAdmin.

dobrze
Sobota 06 Wrzesień 2008 10:41:17 pm - misiek172 <misiek172_at_o2.pl>

Witam.

Po przeczytaniu tego artykułu uważam, że nowa wersja nie powinna nazywac się 6 tylko powinna byc kolejne wersja 5. Ponieważ nie ma jakiś radykalnych zmian, tylko udogodnienia.

Artykuł bardzo dobry.

Pozdrawiam, Łukasz.

Mentax.pl    NQ.pl- serwery z dodatkiem świętego spokoju...   
O nas | Kontakt | Mapa serwisu
Copyright (c) 2003-2024 php.pl    Wszystkie prawa zastrzeżone    Powered by eZ publish Content Management System eZ publish Content Management System